Quyền của cựu chiến binh/quân nhân

Cựu chiến binh và quân nhân được áp dụng các biện pháp bảo vệ việc làm cụ thể.

Người sử dụng lao động không được phân biệt đối xử với bạn vì tình trạng quân nhân hoặc cựu chiến binh của bạn.

Bạn cũng có thể có quyền được tuyển dụng lại với người sử dụng lao động cũ trước khi nhập ngũ sau thời gian phục vụ đủ điều kiện trong các lực lượng vũ trang.

Bạn cũng có thể đủ điều kiện được ưu tiên tuyển dụng trong chính phủ liên bang vì bạn là cựu chiến binh.

Hãy cho chúng tôi biết về mối lo ngại của bạn, để bạn có thể tìm hiểu về các quyền của mình và tìm người liên hệ nếu bạn cần thêm thông tin.