Quyền không bị trả đũa

Luật liên bang có biện pháp bảo vệ chống trả đũa khi bạn thực hiện quyền của mình về:

Trả đũa xảy ra khi người sử dụng lao động (kể cả thông qua người quản lý, người giám sát hoặc có thể là những người khác) sa thải nhân viên hoặc thực hiện bất kỳ loại hành động bất lợi nào khác đối với nhân viên vì đã tham gia vào hoạt động được bảo vệ.

 

Hành động bất lợi là bất kỳ hành động nào có thể ngăn cản người lao động nói lên mối lo ngại một cách hợp lý về một hành vi vi phạm có thể xảy ra hoặc tham gia vào hoạt động được bảo vệ có liên quan khác. Trả đũa có thể có tác động tiêu cực đến tinh thần chung của nhân viên.

Việc báo cáo hành vi trả đũa có thể dẫn việc một cơ quan hoặc tòa án ban hành lệnh yêu cầu người sử dụng lao động ngừng tham gia vào hành vi trả đũa. Việc báo cáo hành vi trả đũa có thể giúp người lao động đòi lại tiền lương còn nợ, tiền bồi thường thiệt hại và/hoặc các biện pháp khắc phục khác có thể giúp người lao động bình phục sau khi bị trả đũa.

Bạn có quyền được bảo vệ chống lại hành vi trả đũa bất kể tình trạng nhập cư. Hành động trả đũa dựa trên tình trạng nhập cư có thể bao gồm các hành động như đe dọa gọi cho cơ quan quản lý nhập cư, yêu cầu cung cấp tài liệu xác minh việc làm I-9 mới hoặc thông tin về số An sinh Xã hội và người sử dụng lao động tìm cách gọi cho cảnh sát và yêu cầu các cơ quan quản lý nhập cư. Trong một số trường hợp, tình trạng nhập cư có thể hạn chế các biện pháp khắc phục mà bạn có thể nhận được nếu người sử dụng lao động trả đũa bạn một cách bất hợp pháp.

  • Để báo cáo hành vi trả đũa khi thực hiện quyền của bạn về mức lương tối thiểu, làm thêm giờ hoặc các quyền khác thuộc sự giám sát của Bộ phận Tiền lương và Giờ làm việc của DOL, bạn có thể gọi 1-866-487-9243 hoặc truy cập www.dol.gov/agencies/whd. (Xem định nghĩa và ví dụ về trả đũa và đọc thêm thông tin về các biện pháp bảo vệ người lao động chống trả đũa).
  • Để báo cáo hành vi trả đũa liên quan đến quyền của bạn về nơi làm việc an toàn và lành mạnh, bạn có thể nộp đơn khiếu nại cho OSHA trong vòng 30 ngày kể từ khi có hành động bất lợi về việc làm đối với bạn bằng cách đến hoặc gọi điện đến văn phòng OSHA địa phương theo số 1-800-321-OSHA (6742). Hoặc bạn có thể nộp đơn khiếu nại bằng cách gửi văn bản khiếu nại đến văn phòng vùng hoặc khu vực gần nhất của OSHA, hoặc nộp đơn khiếu nại trực tuyến tại www.whistleblowers.gov/complaint_page.html. (Truy cập Tờ thông tin của OSHA về Nộp đơn Khiếu nại dành cho Người tố giác).
  • Để báo cáo hành vi trả đũa liên quan đến phân biệt đối xử trong tuyển dụng, bạn nên liên hệ với văn phòng EEOC gần nhất hoặc gọi 1-800-669-4000. Bạn cũng có thể hoàn thành đánh giá trực tuyến tại http://www.eeoc.gov/employees/howtofile.cfm. Nếu người sử dụng lao động là một nhà thầu hoặc nhà thầu phụ liên bang, bạn có thể liên hệ Văn phòng Chương trình Tuân thủ Hợp đồng Liên bang (1-800-397-6251).
  • Để báo cáo hành vi trả đũa liên quan đến quyền tổ chức của bạn với đồng nghiệp hoặc quyền thành lập công đoàn hoặc liên quan đến tổ chức lao động, bạn có một số lựa chọn. Bạn có thể gọi đến đường dây thông tin miễn cước theo số 1-844-762-NLRB (6572). Bạn cũng có thể đến văn phòng địa phương của NLRB trong giờ làm việc thông thường. Bạn có thể tìm thấy danh bạ văn phòng hiện trường của NLRB cùng với thông tin liên lạc và giờ làm việc, cũng như thông tin về cách nộp đơn tố cáo. Bạn cũng có thể nộp đơn tố cáo trực tuyến thông qua trang web của NLRB.
  • Để báo cáo hành vi trả đũa liên quan đến quyền của bạn với tư cách là cựu chiến binh hoặc quân nhân, bạn có thể liên hệ với Dịch vụ Việc làm và Đào tạo dành cho Cựu chiến binh (VETS) của Bộ Lao động Hoa Kỳ theo số 1-866-237-0275, thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ Miền Đông hoặc truy cập trang web của cơ quan này tại www.dol.gov/agencies/vets. Có thể xem Cố vấn USERRA tương tác trực tuyến tại webapps.dol.gov/elaws/userra.htm. (Tìm hiểu thêm về các quyền được bảo vệ theo USERRA. Bạn cũng có thể liên hệ Văn phòng Chương trình Tuân thủ Hợp đồng Liên bang (1-800-397-6251).

Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8:00 sáng đến 8:00 tối Giờ Miền Đông bằng cách gọi 1-866-4-USA-DOL (1-866-487-2365). *Nếu bạn bị khiếm thính, lãng tai hoặc bị khuyết tật về giọng nói, vui lòng quay số 7-1-1 để truy cập các dịch vụ chuyển tiếp viễn thông.