Quyền tổ chức

Quyền tham gia cùng các đồng nghiệp.

Đạo luật Quan hệ Lao động Quốc gia (NLRA) bảo vệ quyền của hầu hết người lao động thuộc khu vực tư nhân được tổ chức, tham gia vào các nỗ lực nhóm nhằm cải thiện tiền lương và điều kiện làm việc của họ, xác định xem có công đoàn làm bên đại diện thương lượng của họ hay không, tham gia thương lượng tập thể và tránh bất kỳ hoạt động nào trong số này.

Hãy cho chúng tôi biết về mối lo ngại của bạn, để bạn có thể tìm hiểu về các quyền của mình và tìm người liên hệ nếu bạn cần thêm thông tin.