Quyền được hưởng lương

Cảnh báo: Bộ phận Tiền lương và Giờ làm việc cung cấp thông tin về các vấn đề phổ biến mà người sử dụng lao động và người lao động gặp phải khi ứng phó với COVID-19, bao gồm cả những tác động đối với tiền lương và giờ làm việc theo Đạo luật về Tiêu chuẩn Lao động Công bằng và nghỉ phép được đảm bảo có lại việc làm theo Đạo luật về Nghỉ phép vì lý do Gia đình và Y tế.

Quyền được trả lương.

Bộ phận Tiền lương và Giờ làm việc cam kết đảm bảo rằng người lao động được trả lương xứng đáng và cho tất cả số giờ họ làm việc.

Hãy cho chúng tôi biết về mối lo ngại của bạn, để bạn có thể tìm hiểu về các quyền của mình và tìm người liên hệ nếu bạn cần thêm thông tin.