Bạn có quyền.

Tìm hiểu cách giải quyết các vấn đề tại nơi làm việc và các luật bảo vệ bạn.

Chào mừng bạn đến với Worker.gov

screenshot of worker.gov video
Play Video about screenshot of worker.gov video

Worker.gov là trung tâm nguồn tham khảo đầy đủ nhằm giúp người lao động hiểu các quyền của họ và tiếp cận các nguồn lực tại Bộ Lao động. Tìm hiểu cách Worker.gov có thể giúp bạn.