Quyền bình đẳng

Quyền được bảo vệ chống phân biệt đối xử.

Luật liên bang nghiêm cấm người sử dụng lao động đủ tiêu chuẩn (xem các ngưỡng thẩm quyền đối với OFCCP và phạm vi áp dụng cho EEOC) phân biệt đối xử với người xin việc hoặc nhân viên dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính (bao gồm cả tình trạng mang thai), bản dạng giới tính, khuynh hướng tính dục, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác (40 tuổi trở lên), tình trạng khuyết tật, thông tin di truyền, quốc tịch hoặc tình trạng nhập cư, hoặc tình trạng là quân nhân hoặc cựu chiến binh. Người sử dụng lao động là nhà thầu hoặc nhà thầu phụ của liên bang không được phép phân biệt đối xử với những người hỏi, thảo luận hoặc tiết lộ về mức thù lao của họ hoặc của người khác cũng, có áp dụng một số hạn chế.

Phân biệt đối xử trong tuyển dụng cũng có thể xảy ra khi các chính sách hoặc thông lệ có vẻ công bằng của người sử dụng lao động có tác động tiêu cực đáng kể đến mọi người do đặc điểm được bảo vệ mà không chứng minh được rằng các chính sách hoặc thông lệ đó có liên quan đến công việc và phù hợp với nhu cầu kinh doanh. Ví dụ: người sử dụng lao động có thể sàng lọc ứng viên bằng các yêu cầu về sức mạnh (ví dụ: cần nâng 50 pound không có hỗ trợ). Quy định này vượt quá yêu cầu thực tế cần thiết để thực hiện công việc có liên quan và dẫn đến việc phụ nữ bị loại nhiều hơn nam giới. Trừ phi người sử dụng lao động có thể chỉ ra rằng các hoạt động đó có liên quan đến công việc và cần thiết cho nhu cầu kinh doanh, nếu không người sử dụng lao động có thể đang phân biệt đối xử.

Phân biệt đối xử cũng có thể xảy ra khi bạn và người đã phân biệt đối xử bạn có chung một đặc điểm được bảo vệ như chủng tộc hoặc nguồn gốc quốc gia.

Bạn thường có quyền được bảo vệ chống lại hành vi phân biệt đối xử bất kể tình trạng nhập cư của bạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tình trạng nhập cư có thể hạn chế các biện pháp khắc phục mà bạn có thể nhận được.

Hãy cho chúng tôi biết về mối lo ngại của bạn, để bạn có thể tìm hiểu về các quyền của mình và tìm người liên hệ nếu bạn cần thêm thông tin.

Vấn đề phổ biến