Quyền về an toàn

Cảnh báo:  Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA) có nguồn lực giúp người sử dụng lao động và người lao động chuẩn bị và ứng phó với vi-rút corona tại nơi làm việc.

Quyền có nơi làm việc an toàn và lành mạnh.

Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp cam kết đảm bảo các điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động bằng cách thiết lập và thực thi các tiêu chuẩn cũng như cung cấp hoạt động đào tạo, tiếp cận cộng đồng, giáo dục và hỗ trợ.

Bạn có quyền có nơi làm việc an toàn và lành mạnh bất kể tình trạng nhập cư.

Hãy cho chúng tôi biết về mối lo ngại của bạn, để bạn có thể tìm hiểu về các quyền của mình và tìm người liên hệ nếu bạn cần thêm thông tin.