Làm thêm giờ

Bạn có một số quyền về lương.

Trừ phi được miễn cụ thể, theo luật liên bang, bạn có quyền được trả lương làm thêm giờ, hoặc ở mức không thấp hơn 1,5 lần mức lương thông thường của bạn, sau 40 giờ làm việc trong một tuần làm việc 7 ngày.

Bạn có quyền được hưởng lương cho toàn bộ số giờ bạn đã làm việc trong một tuần làm việc. Nói chung, “số giờ làm việc” bao gồm tất cả thời gian nhân viên phải làm nhiệm vụ hoặc ở nơi làm việc. Thông thường, thời gian dành cho đào tạo, thời gian di chuyển giữa các địa điểm trong ngày và thực hiện công việc sửa chữa phải được trả lương.

Hầu hết người lao động đều có quyền được hưởng lương ít nhất bằng mức lương tối thiểu của liên bang ($7,25) cho tất cả số giờ làm việc, bất kể được trả theo giờ, theo ngày hay theo sản phẩm. Một số luật của tiểu bang và luật địa phương có các biện pháp bảo vệ nhân viên tốt hơn; nhân viên được hưởng mức lương tối thiểu cao nhất ở địa phương, tiểu bang hoặc liên bang áp dụng cho họ.

Delivery person with mobile phone gets out of the car
female heating engineer arrives at job

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu các quyền của mình với tư cách là người lao động. Bạn có thể tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi về các quyền được hưởng lương của mình bằng cách sử dụng Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ):

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tiền lương và Giờ làm việc của Bộ Lao động Hoa Kỳ: 1-866-4-US-WAGE (1-866-487-9243)

Mọi cuộc thảo luận với chúng tôi, bao gồm cả khiếu nại, đều không phải trả phí và được giữ bí mật. Tên của bạn và bản chất của khiếu nại sẽ không được tiết lộ cho người sử dụng lao động của bạn. Trường hợp duy nhất chúng tôi chia sẻ thông tin đó là khi cần thiết để theo đuổi một cáo buộc và chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy khi được bạn cho phép hoặc nếu tòa án yêu cầu. Chúng tôi không xem xét đến tình trạng nhập cư khi thực thi luật.

Một mức lương tối thiểu khác, cao hơn có thể áp dụng cho công việc được thực hiện hoặc liên quan đến một số hợp đồng dịch vụ và xây dựng của liên bang. Nếu bạn thực hiện công việc hoặc liên quan đến một số hợp đồng của liên bang được ký kết trước ngày 30 tháng 1 năm 2022, bạn phải được trả ít nhất mức lương tối thiểu là $11,25 mỗi giờ. Nếu bạn là người lao động được nhận tiền boa thực hiện công việc theo hoặc liên quan đến một hợp đồng của liên bang như vậy, bạn phải được trả tối thiểu là $7,90 mỗi giờ. Nếu bạn thực hiện công việc hoặc liên quan đến một số hợp đồng của liên bang được ký kết hoặc gia hạn vào hoặc sau ngày 30 tháng 1 năm 2022, thì thông thường bạn phải được trả ít nhất bằng mức lương tối thiểu là $15,00.

Trừ phi được miễn, bạn có quyền được trả mức lương tối thiểu và lương làm thêm giờ cho những giờ bạn đã làm việc, bất kể tình trạng nhập cư.

Nguồn lực bổ sung

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.