Mức lương trung bình trong hợp đồng liên bang

Bạn được quyền hưởng mức lương trung bình nếu bạn làm việc theo một số loại hợp đồng với liên bang hoặc được liên bang tài trợ hoặc hỗ trợ thuộc phạm vi điều chỉnh

Xây dựng

Đạo luật Davis-Bacon và các Đạo luật Liên quan (DBRA) yêu cầu trả mức lương trung bình tại địa phương cho thợ máy và người lao động chân tay làm một số công việc trong một số dự án xây dựng được liên bang tài trợ hoặc hỗ trợ. Mức lương trung bình theo Davis-Bacon là sự kết hợp giữa mức lương cơ bản theo giờ và bất kỳ phúc lợi phụ nào được liệt kê cho một phân loại người lao động cụ thể trong quyết định về mức lương hiện hành theo Davis-Bacon. Quyết định về mức lương liệt kê các mức lương do Bộ phận Tiền lương và Giờ làm việc (WHD) xác định là phổ biến ở một khu vực địa lý cụ thể cho một loại hình xây dựng nhất định và được nhà thầu yêu cầu niêm yết tại địa điểm làm việc, ở nơi nổi bật và nơi dễ tiếp cận để người lao động có thể dễ dàng nhìn thấy. Quyết định về mức lương của Davis-Bacon được công bố trực tuyến tại Sam.gov.

Nếu bạn đang làm việc trong một dự án xây dựng được liên bang tài trợ hoặc hỗ trợ theo yêu cầu của Davis-Bacon, bạn phải được trả ít nhất mức lương trung bình cho công việc thực tế được thực hiện trong dự án. Ví dụ: nếu bạn làm công việc trong phân loại thợ điện, bạn phải được trả mức lương trung bình cho thợ điện được liệt kê trong quyết định về mức lương.

Dịch vụ

Đạo luật Hợp đồng Dịch vụ (SCA) áp dụng với một số hợp đồng dịch vụ được ký kết bởi Hoa Kỳ hoặc Quận Columbia. Các nhà thầu và nhà thầu phụ trong các hợp đồng có liên quan đó phải trả cho nhân viên dịch vụ thực hiện công việc theo hợp đồng mức lương tối thiểu và các phúc lợi phụ, nếu có. Mức lương và các phúc lợi phụ cần trả được quy định trong quyết định về mức lương hiện hành của SCA. Nhà thầu và bất kỳ nhà thầu phụ nào trong hợp đồng SCA có liên quan phải thông báo cho mỗi nhân viên dịch vụ bắt đầu làm việc về mức lương tối thiểu bằng tiền và bất kỳ phúc lợi phụ nào được yêu cầu phải trả hoặc sẽ niêm yết quyết định về mức lương kèm theo hợp đồng này ở nơi dễ thấy và dễ tiếp cận tại nơi làm việc. Quyết định về mức lương của SCA được công bố trực tuyến tại Sam.gov.

Nếu bạn đang làm việc theo hợp đồng dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh của SCA, bạn phải được trả ít nhất bằng mức lương trung bình cho phân loại bạn đang làm việc.

Closeup construction engineer standing in front of a building. He's doing some calculation and inspection by looking at construction plan and using binoculars.

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu các quyền của mình với tư cách là người lao động. Bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho nhiều câu hỏi về quyền được hưởng lương bằng cách sử dụng các nguồn trực tuyến sau:

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tiền lương và Giờ làm việc của Bộ Lao động Hoa Kỳ: 1-866-4-US-WAGE (1-866-487-9243)

Khi bạn liên hệ với chúng tôi tại DOL, mọi cuộc thảo luận với chúng tôi, bao gồm cả khiếu nại, đều không phải trả phí và được giữ bí mật. Tên của bạn và bản chất của khiếu nại sẽ không được tiết lộ cho người sử dụng lao động của bạn. Trường hợp duy nhất chúng tôi chia sẻ thông tin đó là khi cần thiết để theo đuổi một cáo buộc và chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy khi được bạn cho phép hoặc nếu tòa án yêu cầu.

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.