Bảo vệ người tố giác

Bạn có quyền được bảo vệ chống lại hành vi trả đũa.

Người tố giác là người báo cáo các điều kiện tại nơi làm việc mà họ tin là không an toàn hoặc bất hợp pháp. Là người tố giác, bạn có quyền được người sử dụng lao động bảo vệ chống lại hành vi trả đũa tại nơi làm việc vì đã báo cáo thương tích, lo ngại về an toàn hoặc các hoạt động được bảo vệ khác. Trả đũa, hay “hành động bất lợi”, có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở: sa thải, ngăn cản một người nhận công việc khác, hoặc từ chối quyền lợi hoặc đe dọa người lao động. 

Bạn sẽ không bị phân biệt đối xử khi thực hiện các quyền của mình, bao gồm cả quyền:

  • nộp đơn khiếu nại lên Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA).
  • yêu cầu quyền truy cập vào hồ sơ về chấn thương và phơi nhiễm của nhân viên do người sử dụng lao động lưu giữ.
  • báo cáo chấn thương liên quan đến công việc.
  • yêu cầu OSHA thanh tra và nói chuyện với thanh tra viên.
  • khiếu nại về an toàn hoặc sức khỏe với người sử dụng lao động.

Nếu bạn đã bị trả đũa hoặc phân biệt đối xử do thực hiện các quyền của mình, bạn phải nộp đơn khiếu nại lên OSHA trong vòng 30 ngày kể từ khi có hành động bất lợi bị cáo buộc.

Aggressive/angry boss complaining business woman(casual uniform) in cafe office

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu các quyền của mình với tư cách là người lao động. Bạn có thể truy cập trang web Chương trình Bảo vệ Người tố giác của OSHA để tìm hiểu thêm:

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

OSHA theo số 1-800-321-6742

Tất cả các cuộc thảo luận giữa OSHA và nhân viên hoặc người đại diện của họ đều không phải trả phí và được giữ bí mật. Đơn khiếu nại của nhân viên hoặc người đại diện của họ về an toàn và sức khỏe sẽ được OSHA xem xét nghiêm túc và OSHA sẽ giữ bí mật thông tin của họ.

Bạn cũng có quyền được bảo vệ chống lại hành vi trả đũa bất kể tình trạng nhập cư. Quy định này áp dụng cho cả hành động trả đũa dựa trên tình trạng nhập cư của bạn, chẳng hạn như đe dọa gọi cho cơ quan quản lý nhập cư. Trong một số trường hợp, tình trạng nhập cư có thể hạn chế các biện pháp khắc phục mà bạn có thể nhận được nếu người sử dụng lao động trả đũa bạn một cách bất hợp pháp. Nhân viên DOL và các thanh tra viên có thể cung cấp thêm thông tin về các quyền của bạn trong những trường hợp như vậy.

Đạo luật Quan hệ Lao động Quốc gia cũng bảo vệ quyền của bạn trong việc tham gia vào “hoạt động phối hợp” liên quan đến việc người lao động tập hợp cùng nhau cải thiện nơi làm việc, bao gồm cả sự an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc. Một ví dụ có thể liên quan đến việc hai hoặc nhiều nhân viên thảo luận với nhau về các vấn đề liên quan đến công việc ngoài tiền lương, chẳng hạn như các vấn đề về an toàn, hoặc một nhân viên đại diện cho một hoặc nhiều đồng nghiệp nói chuyện với người sử dụng lao động về vấn đề an toàn tại nơi làm việc.

Nguồn lực bổ sung

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.