Gặp khó khăn trong việc đạt được thỏa thuận với người sử dụng lao động

 Cơ quan Trung gian và Hòa giải Liên bang cung cấp hoạt động đào tạo, dịch vụ hòa giải và tạo điều kiện để hỗ trợ quá trình thương lượng tập thể và ngăn chặn, quản lý hoặc giải quyết tranh chấp lao động.

Nếu tham gia công đoàn, bạn có thể được sử dụng một số nguồn lực đào tạo, hòa giải và hỗ trợ miễn phí nếu bạn và đồng nghiệp của bạn gặp khó khăn trong việc đạt được thỏa thuận với người sử dụng lao động.

An industrial warehouse worker being the target of bullying, abuse or discrimination.

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.