Thành lập công đoàn tại nơi làm việc không có công đoàn

Bạn có quyền tham gia cùng đồng nghiệp giải quyết các điều kiện tại nơi làm việc.

Đạo luật Quan hệ Lao động Quốc gia bảo vệ quyền của người lao động trong việc thành lập hoặc tham gia công đoàn hoặc không tham gia công đoàn. Để bảo vệ quyền này, NLRB tiến hành các cuộc bỏ phiếu kín giữa các nhân viên để xác định xem họ có muốn được công đoàn đại diện hay không. Nếu một công đoàn nhận được đa số phiếu bầu trong một cuộc bỏ phiếu, công đoàn đó được chứng nhận là bên đại diện thương lượng của nhân viên và phải được người sử dụng lao động công nhận là bên đại diện thương lượng duy nhất cho nhân viên trong nhóm làm việc có liên quan. Việc không thương lượng với công đoàn vào thời điểm này sẽ được coi là hành vi lao động không công bằng.

Để bắt đầu quá trình, bạn phải nộp một kiến nghị bỏ phiếu cho văn phòng NLRB địa phương của mình. Cùng với đơn thỉnh cầu, bạn cần chứng minh rằng ít nhất 30% nhân viên ủng hộ đơn bỏ phiếu của bạn, điều này thường được thực hiện bằng thẻ ủy quyền hoặc đơn thỉnh cầu có chữ ký của đồng nghiệp. Sau đó, một người đại diện của NLRB sẽ đảm bảo rằng một cuộc bỏ phiếu trong nhóm làm việc cụ thể của bạn là phù hợp và thực hiện các bước để ấn định ngày, giờ và địa điểm của một cuộc bỏ phiếu kín. Các cuộc bỏ phiếu có thể là trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc kết hợp cả hai. Nếu công đoàn nhận được đa số phiếu bầu tại cuộc bỏ phiếu, NLRB sẽ chứng nhận công đoàn là bên đại diện thương lượng tập thể duy nhất của bạn.

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

NLRB là một cơ quan Liên bang bảo vệ quyền của bạn được tham gia cùng với các nhân viên khác để cải thiện mức lương và điều kiện làm việc, có hoặc không có sự trợ giúp của công đoàn. Để được hỗ trợ, vui lòng gọi:

1-844-762-NLRB (1-844-762-6572)

Có hỗ trợ bằng tiếng Tây Ban Nha.

Người gọi bị khiếm thính hoặc lãng tai muốn nói chuyện với người đại diện của NLRB có thể gửi email đến địa chỉ relay.service@nlrb.gov. Người đại diện của NLRB sẽ gửi email hướng dẫn cho người yêu cầu về cách sắp xếp lịch cuộc gọi dịch vụ chuyển tiếp.

Ngoài các cuộc bỏ phiếu do NLRB tiến hành, luật liên bang cung cấp cho nhân viên lựa chọn thứ hai để chọn người đại diện. Bạn có thể thuyết phục người sử dụng lao động tự nguyện công nhận công đoàn sau khi chứng minh sự ủng hộ của đa số bằng thẻ ủy quyền có chữ ký hoặc các cách khác. Các thỏa thuận này được thực hiện bên ngoài quy trình của NLRB. Tuy nhiên, sau khi công nhận tự nguyện, người sử dụng lao động và/hoặc công đoàn có thể thông báo cho Văn phòng Khu vực của NLRB rằng sự công nhận tự nguyện đã được cấp.

Nguồn lực bổ sung

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.