Lao động trẻ em

Trẻ em có quyền.

Child working in construction sites

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu các quyền của mình với tư cách là người lao động. Bạn có thể tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi về các quyền được hưởng lương của mình bằng cách sử dụng Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ):

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

OSHA theo số 1-800-321-6742

Tất cả các cuộc thảo luận giữa OSHA và nhân viên hoặc người đại diện của họ đều không phải trả phí và được giữ bí mật. Đơn khiếu nại của nhân viên hoặc người đại diện của họ về an toàn và sức khỏe sẽ được OSHA xem xét nghiêm túc và OSHA sẽ giữ bí mật thông tin của họ.

Luật về lao động trẻ em của liên bang nói chung nghiêm cấm việc sử dụng trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi làm các công việc phi nông nghiệp, hạn chế số giờ và loại công việc trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi có thể làm, đồng thời nghiêm cấm việc sử dụng trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi trong bất kỳ công việc nguy hiểm nào. Các tiêu chuẩn khác của luật lao động trẻ em sẽ áp dụng cho việc làm nông nghiệp. Người lao động trẻ có các quyền tại nơi làm việc, như được nêu trong các video của OSHA bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin chi tiết về luật lao động trẻ em của liên bang và tiểu bang có trên YouthRules.gov.

Nguồn lực bổ sung

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.