Phân biệt đối xử trong tuyển dụng của nhà thầu liên bang với cựu chiến binh

Bạn có một số biện pháp bảo vệ việc làm với tư cách là cựu chiến binh được bảo vệ.

Một số nhóm cựu chiến binh là nhân viên hoặc ứng viên của nhà thầu hoặc nhà thầu phụ liên bang thuộc phạm vi điều chỉnh có các biện pháp bảo vệ cụ thể theo Đạo luật Hỗ trợ sự Điều chỉnh của Cựu chiến binh Thời kỳ Việt Nam (VEVRAA). Một cựu chiến binh được coi là “cựu chiến binh được bảo vệ” theo VEVRAA nếu người đó là: cựu chiến binh khuyết tật; cựu chiến binh mới xuất ngũ gần đây; cựu chiến binh có huy hiệu phục vụ trong thời chiến hoặc chiến dịch; hoặc cựu chiến binh có huy chương phục vụ lực lượng vũ trang.

Theo VEVRAA, một số nhà thầu và nhà thầu phụ liên bang phải thực hiện các bước chủ động để tuyển dụng, thuê, giữ chân và thăng chức cho cựu chiến binh được bảo vệ. Luật pháp cấm những người sử dụng lao động này phân biệt đối xử với bạn khi đưa ra các quyết định tuyển dụng liên quan đến sa thải, trả lương, phúc lợi, phân công công việc, cho nghỉ việc, đào tạo và các hoạt động khác liên quan đến việc làm.

Cheerful mid adult African American female meets with Caucasian male veteran. She is smiling and is holding a clipboard. The back of the veteran is seen in the photo.

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu các quyền của mình với tư cách là người lao động. Bạn có thể tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi về các quyền của mình bằng cách sử dụng Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ):

Văn phòng Chương trình Tuân thủ Hợp đồng Liên bang (OFCCP) sẽ điều tra các khiếu nại cáo buộc phân biệt đối xử dựa trên tình trạng cựu chiến binh được bảo vệ, bao gồm cả cựu chiến binh khuyết tật.

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

OFCCP: 1-800-397-6251 (TTY 1-877-889-5627)

Nếu bạn cảm thấy mình bị phân biệt đối xử vì là cựu chiến binh hoặc quân nhân hoặc vì bạn đã tìm cách thực hiện quyền của mình hoặc quyền của người khác, với tư cách là cựu chiến binh hoặc quân nhân, bạn có quyền nộp đơn khiếu nại và tham gia vào một cuộc điều tra mà không bị người sử dụng lao động trả đũa.

Những biện pháp bảo vệ này do VEVRAA cung cấp bổ sung cho các biện pháp bảo vệ chống phân biệt đối xử theo nghĩa rộng đã được cung cấp theo Đạo luật Quyền được Tuyển dụng và Tái Tuyển dụng Quân nhân (USERRA) cho bất kỳ quân nhân nào trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai và các quyền được tuyển dụng lại được cung cấp cho những quân nhân đủ điều kiện.

Bạn có quyền nộp đơn khiếu nại và tham gia vào một cuộc điều tra phân biệt đối xử trong tuyển dụng mà không bị người sử dụng lao động trả đũa.

Nguồn lực bổ sung

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.