Hỏi, thảo luận hoặc tiết lộ lương

Bạn có quyền tổ chức cùng những người khác để cải thiện mức lương và điều kiện làm việc.

Đạo luật Quan hệ Lao động Quốc gia (NLRA) bảo vệ quyền của hầu hết nhân viên khu vực tư nhân được nói chuyện với nhau về các vấn đề tại nơi làm việc mà cả hai cùng quan tâm, chẳng hạn như tiền lương.

Ngoài ra, nếu bạn làm việc cho một nhà thầu hoặc nhà thầu phụ liên bang, người sử dụng lao động không được phân biệt đối xử với bạn vì bạn đã hỏi, thảo luận hoặc tiết lộ về khoản thù lao của bạn hoặc của người khác, có áp dụng một số hạn chế.

Bạn có quyền khiếu nại về phân biệt đối xử, nộp đơn khiếu nại về phân biệt đối xử, tham gia vào một cuộc điều tra hoặc vụ kiện phân biệt đối xử trong tuyển dụng, hoặc phản đối phân biệt đối xử mà không bị trả đũa.

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu các quyền của mình với tư cách là người lao động. Bạn có thể tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi về các quyền của mình bằng cách sử dụng Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ):

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ Văn phòng Chương trình Tuân thủ Hợp đồng Liên bang (OFCCP):

1-800-397-6251 (TTY 1-877-889-5627)

Ví dụ về phân biệt đối xử

Nói chung, điều này có nghĩa là bạn không thể:

  • bị sa thải,
  • bị từ chối một công việc hoặc cơ hội thăng tiến,
  • được giao ít việc hơn,
  • buộc phải nghỉ phép, hoặc
  • bị kỷ luật

nếu bạn thảo luận, tiết lộ hoặc hỏi về thù lao.

Bạn có các quyền giống như tất cả người lao động được bảo vệ theo Đạo luật Quan hệ Lao động Quốc gia bất kể tình trạng nhập cư. Tuy nhiên, tình trạng nhập cư có thể hạn chế một số biện pháp khắc phục bạn có thể yêu cầu.

Nguồn lực bổ sung

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.

Vấn đề phổ biến