Nguồn gốc quốc gia

Bạn được bảo vệ chống phân biệt đối xử.

Bạn có quyền được bảo vệ chống phân biệt đối xử dựa trên nguồn gốc quốc gia. Phân biệt đối xử dựa trên nguồn gốc quốc gia liên quan đến việc đối xử bất lợi với các cá nhân vì họ (hoặc tổ tiên của họ) đến từ một nơi nhất định hoặc có các đặc điểm về thể chất, văn hóa hoặc ngôn ngữ của một nhóm có nguồn gốc quốc gia cụ thể. Mặc dù người sử dụng lao động của bạn bị cấm tuyển dụng cá nhân không được phép làm việc, nhưng họ không được phân biệt đối xử dựa trên nguồn gốc quốc gia – bất kể tình trạng nhập cư hay giấy phép lao động. Người sử dụng lao động không được yêu cầu bạn nói một ngôn ngữ trôi chảy hoặc thành thạo trừ phi điều đó là cần thiết để thực hiện công việc một cách hiệu quả. Người sử dụng lao động không thể đưa ra quyết định tuyển dụng dựa vào giọng của bạn trừ phi có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất công việc của bạn. Nếu người sử dụng lao động thực hiện một hành động tuyển dụng để đáp lại lựa chọn ưu tiên những người khác (chẳng hạn như khách hàng hoặc đồng nghiệp) mang tính phân biệt đối xử, thì đó là hành vi phân biệt đối xử.

Luật pháp cũng không cho phép người sử dụng lao động áp dụng một chính sách hoặc thông lệ cụ thể, ngay cả khi chính sách hoặc thông lệ này áp dụng cho tất cả mọi người, nếu nó có tác động tiêu cực đến những người có nguồn gốc quốc gia nhất định trừ phi người sử dụng lao động chứng minh được rằng chính sách hoặc thông lệ đó liên quan đến công việc và phù hợp với nhu cầu kinh doanh. Hành vi phân biệt đối xử cũng có thể xảy ra khi bạn và người đã phân biệt đối xử bạn có chung một đặc điểm được bảo vệ như nguồn gốc quốc gia.

Male African American office worker reacts negatively to bad news. Stressed employee intern suffering from gender discrimination or unfair criticism. Shot of a young businessman experiencing stress

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu các quyền của mình với tư cách là người lao động. Bạn có thể tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi về các quyền của mình bằng cách sử dụng Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ):

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

OFCCP: 1-800-397-6251 (TTY 1-877-889-5627) hoặc Bộ phận hỗ trợ của OFCCP

EEOC: 1-800-669-4000 (Điện thoại video ASL: 1-844-234-5122), info@eeoc.gov hoặc sử dụng Cổng Công khai

Bạn có quyền nộp đơn khiếu nại hoặc Cáo buộc Phân biệt đối xử, tham gia vào một cuộc điều tra hoặc vụ kiện về phân biệt đối xử trong tuyển dụng, tham gia vào bất kỳ hoạt động tạo cơ hội việc làm bình đẳng (EEO) được bảo vệ nào, hoặc phản đối hành vi quấy rối hoặc phân biệt đối xử mà không bị người sử dụng lao động trả đũa.

Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn

Người sử dụng lao động không được phép phân biệt đối xử với bạn vì:

  • nơi xuất xứ hoặc tổ tiên của bạn,
  • dân tộc của bạn,
  • giọng nói hoặc trình độ ngôn ngữ của bạn, hoặc
  • bạn kết hôn hoặc có mối liên quan đến một người có nguồn gốc quốc gia nhất định.

Ví dụ về phân biệt đối xử

Nói chung, điều này có nghĩa là bạn không thể:

  • bị sa thải,
  • bị từ chối một công việc hoặc cơ hội thăng tiến,
  • được giao ít việc hơn,
  • buộc phải nghỉ phép, hoặc
  • bị kỷ luật

vì nguồn gốc quốc gia của bạn.

Nguồn lực bổ sung

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.

Vấn đề phổ biến