Nộp đơn khiếu nại lên Văn phòng Chương trình Tuân thủ Hợp đồng Liên bang (OFCCP)

OFCCP yêu cầu những người hợp tác với chính phủ Liên bang (nhà thầu và nhà thầu phụ) có trách nhiệm tuân thủ yêu cầu pháp lý để thực hiện hành động tích cực và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, giới tính, khuynh hướng tính dục, bản dạng giới tính, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết tật, hoặc tình trạng là cựu chiến binh được bảo vệ. Ngoài ra, các nhà thầu và nhà thầu phụ không được phân biệt đối xử với những người hỏi, thảo luận hoặc tiết lộ thù lao của họ hoặc của người khác, có áp dụng một số hạn chế.

Thông thường, bạn phải nộp đơn khiếu nại cáo buộc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tính dục, bản dạng giới tính, nguồn gốc quốc gia hoặc dựa trên yêu cầu bồi thường, thảo luận hoặc tiết lộ trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra cáo buộc phân biệt đối xử, trừ phi thời gian nộp đơn được gia hạn vì lý do chính đáng. Nếu khiếu nại của bạn cáo buộc vi phạm dựa trên tình trạng khuyết tật hoặc tình trạng là cựu chiến binh được bảo vệ, đơn phải được nộp trong vòng 300 ngày trừ phi thời gian nộp đơn được gia hạn vì lý do chính đáng.

 

Tôi có thể mong đợi điều gì?

Bước 1

Thu thập thông tin để nộp đơn khiếu nại:

  • Tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn
  • Tên, địa chỉ và số điện thoại của người sử dụng lao động (hoặc cơ quan tuyển dụng hoặc công đoàn) bạn muốn nộp đơn khiếu nại
  • Số lượng nhân viên làm việc ở đó (nếu biết)
  • Mô tả ngắn về sự kiện bạn cho là phân biệt đối xử (ví dụ: bạn bị sa thải, giáng chức, quấy rối)
  • Thời điểm diễn ra sự kiện
  • Lý do bạn tin rằng bạn bị phân biệt đối xử (chẳng hạn như chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, tình trạng mang thai, bản dạng giới tính và khuynh hướng tính dục, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết tật hoặc tình trạng cựu chiến binh)

Bước 2

Hoàn thành biểu mẫu bằng ngôn ngữ bạn muốn: Tiếng Anh, tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Haiti Creole, tiếng Hmong, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Việt.

Bước 3

Chọn cách nộp:

 

Bước 4

Sau khi bạn nộp đơn khiếu nại, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản sao cùng với mã số khiếu nại. Chúng tôi sẽ xem xét đơn khiếu nại của bạn và liên hệ với bạn nếu cần thêm thông tin. Nếu bạn chưa ký vào đơn khiếu nại, OFCCP sẽ yêu cầu bạn làm như vậy.

Bước 5

Chúng tôi sẽ làm việc với bạn để trả lời các câu hỏi của bạn và xác định xem có cần tiến hành điều tra hay không.

Bước 6

Khi OFCCP điều tra, OFCCP sẽ đóng vai trò là bên tìm kiếm sự thật trung lập. Nếu OFCCP tìm thấy đủ bằng chứng phân biệt đối xử, bạn có thể được đền bù bằng tiền hoặc các biện pháp khắc phục khác.