Phân biệt đối xử về lương

Bạn có quyền được hưởng lương công bằng cho công việc của mình.

Bạn có quyền được trả thù lao cho công việc mình làm. Bạn có quyền nộp đơn khiếu nại hoặc Cáo buộc Phân biệt đối xử, tham gia vào một cuộc điều tra hoặc vụ kiện về phân biệt đối xử trong tuyển dụng, tham gia vào hoạt động tạo cơ hội việc làm bình đẳng (EEO) được bảo vệ, hoặc phản đối hành vi phân biệt đối xử mà không bị người sử dụng lao động trả đũa.

Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn

Theo Đạo luật Trả lương Bình đẳng, phụ nữ và nam giới có quyền được trả lương bình đẳng nếu họ thực hiện công việc như nhau ở cùng một nơi làm việc. Theo luật này, số lượng người lao động người sử dụng lao động có không quan trọng và hầu hết người lao động ở cả khu vực công và khu vực tư nhân đều được áp dụng quy định này. Các công việc hoặc việc làm được so sánh không nhất thiết phải giống hệt nhau, nhưng chúng phải “bình đẳng về cơ bản”. Nội dung công việc (không phải chức danh) mới là yếu tố quyết định điều này. Mọi hình thức trả thù lao đều được áp dụng, có nghĩa là không chỉ lương mà cả phúc lợi.

Portrait of young smiling woman in creative office, standing, holding laptop, looking at camera.

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu các quyền của mình với tư cách là người lao động. Bạn có thể tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi về các quyền của mình bằng cách sử dụng Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ):

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

OFCCP: 1-800-397-6251 (TTY 1-877-889-5627) hoặc Bộ phận hỗ trợ của OFCCP

EEOC: 1-800-669-4000 (Điện thoại video ASL: 1-844-234-5122),<ahref=""mailto:info@eeoc.gov" style="font-weight:bold;"> info@eeoc.gov hoặc sử dụng <ahref="https://publicportal.eeoc.gov/portal/Login.aspx?ReturnUrl=/portal/" style="font-weight:bold";>Cổng Công khai

Nguồn lực bổ sung

Các luật liên bang khác cấm hầu hết người sử dụng lao động có ít nhất 15 nhân viên (hoặc ít nhất 20 nhân viên, theo độ tuổi) không được phân biệt đối xử trong việc trả thù lao dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng khuyết tật hoặc thông tin di truyền. Tuy nhiên, theo các luật này, không có quy định nào yêu cầu các công việc phải “bình đẳng về cơ bản”. Thay vào đó, hành vi phân biệt đối xử có thể được chứng minh khi có bằng chứng cụ thể, ví dụ:

  • phân biệt đối xử khi áp dụng chính sách hoặc hệ thống tiền lương, hoặc các kỹ thuật thiết lập tiền lương mang tính phân biệt đối xử,
  • các rào cản đối với quyền tiếp cận bình đẳng các công việc được trả lương cao hơn,
  • giảm lương một cách có chủ ý vì (các) đặc điểm được bảo vệ của người lao động trong công việc, hoặc
  • một chính sách hoặc thông lệ bồi thường có vẻ công bằng nhưng có tác động tiêu cực đáng kể đến người lao động thuộc nhóm được bảo vệ nhưng không chứng minh được rằng chính sách hoặc thông lệ này có liên quan đến công việc và phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

Ngoài ra, theo Sắc lệnh 11246, một số nhà thầu và nhà thầu phụ liên bang bị cấm phân biệt đối xử trong các quyết định tuyển dụng, bao gồm cả tiền lương, trên cơ sở giới tính (cũng như chủng tộc, màu da, tôn giáo, khuynh hướng tính dục, bản dạng giới tính, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết tật hoặc tình trạng là cựu chiến binh được bảo vệ).

Tùy thuộc vào quy mô của tổ chức bạn làm việc cho và cho dù đó là nhà thầu hay nhà thầu phụ liên bang, bạn có thể gửi khiếu nại theo nhiều điều luật nếu bạn cảm thấy mình đã bị phân biệt đối xử về lương dựa trên giới tính.

Bạn thường có quyền được bảo vệ chống lại hành vi phân biệt đối xử bất kể tình trạng nhập cư của bạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tình trạng nhập cư có thể hạn chế các biện pháp khắc phục mà bạn có thể nhận được.

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.