Bảo vệ chống trả đũa vì thực hiện quyền

Ngay cả khi không phải là cựu chiến binh hoặc quân nhân, bạn vẫn được bảo vệ chống trả đũa vì đã thực hiện các quyền của mình hoặc quyền của cựu quân nhân hoặc quân nhân khác.

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Chúng tôi cam kết giúp bạn hiểu các quyền của mình với tư cách là người lao động. Nếu có thắc mắc, bạn có thể liên hệ với Dịch vụ Việc làm và Đào tạo dành cho Cựu chiến binh (VETS) hoặc Văn phòng Chương trình Tuân thủ Hợp đồng Liên bang (OFCCP).

VETS: 1-866-4-USA-DOL (TTY 1-877-889-5627) hoặc văn phòng VETS tại địa phương của bạn

OFCCP: 1-800-397-6251 (TTY 1-877-889-5627) hoặc Bộ phận hỗ trợ của OFCCP

Nếu bạn cảm thấy mình bị phân biệt đối xử vì là cựu chiến binh hoặc quân nhân hoặc vì bạn đã tìm cách thực hiện quyền của mình hoặc quyền của người khác, với tư cách là cựu chiến binh hoặc quân nhân, bạn có quyền nộp đơn khiếu nại và tham gia vào một cuộc điều tra mà không bị người sử dụng lao động trả đũa.

Nguồn lực bổ sung

Không ai được trả đũa bạn vì bạn đã tìm cách thực hiện các quyền của mình hoặc quyền của người khác với tư cách là cựu chiến binh hoặc quân nhân. Điều này có nghĩa là người sử dụng lao động không được thực hiện bất kỳ hành động bất lợi nào đối với bạn vì:

  • bạn đã tham gia vào một cuộc điều tra liên quan đến việc vi phạm các quyền với tư cách là cựu chiến binh hoặc quân nhân, dù là của chính bạn hay của người khác;
  • bạn đã lên tiếng tại nơi làm việc về việc thực hiện các quyền của một cựu chiến binh hoặc quân nhân, dù là của chính bạn hay của người khác; hoặc
  • bạn đã thực hiện các quyền của mình với tư cách là cựu chiến binh hoặc quân nhân, chẳng hạn quyền tái tuyển dụng.

Quy định này áp dụng bất kể người sử dụng lao động là tư nhân, chính phủ liên bang, chính quyền tiểu bang, chính quyền địa phương hay nhà thầu hoặc nhà thầu phụ liên bang thuộc phạm vi điều chỉnh.

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.