Nộp đơn khiếu nại lên Bộ phận Tiền lương và Giờ làm việc (WHD) của Bộ Lao động Hoa Kỳ

Tôi có thể mong đợi điều gì?

WHD thực thi các yêu cầu về lương tối thiểu, lương làm thêm giờ, lưu trữ hồ sơ và lao động trẻ em của Liên bang theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng, và Đạo luật về Nghỉ phép vì Lý do Gia đình và Y tế, cùng với các luật khác của Liên bang về lương.

Bước 1

Thu thập thông tin để nộp đơn khiếu nại:

  • Tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn

  • Tên, địa chỉ và số điện thoại của người sử dụng lao động (hoặc cơ quan tuyển dụng) bạn muốn nộp đơn khiếu nại

  • Tên người quản lý hoặc chủ sở hữu

  • Mô tả về loại công việc bạn đã làm

  • Thời điểm diễn ra sự kiện

  • Cách thức và thời điểm bạn được thanh toán (chẳng hạn như tiền mặt hoặc séc, vào thứ Sáu hằng tuần)

Bước 2

Chọn cách nộp:

Bước 3

Đơn khiếu nại của bạn sẽ được chuyển cho văn phòng hiện trường gần nhất và họ sẽ liên hệ với bạn trong vòng hai ngày làm việc.

Bước 4

Chúng tôi sẽ làm việc với bạn để trả lời các câu hỏi của bạn và xác định xem có cần tiến hành điều tra hay không.

Bước 5

Nếu một cuộc điều tra được thiết lập và tìm thấy đủ bằng chứng, bạn sẽ nhận được một tấm séc cho số tiền lương bị mất.

I wasn’t paid properly