Tình trạng công dân và nhập cư

Bạn được bảo vệ chống phân biệt đối xử.

Người sử dụng lao động có từ 4 nhân viên trở lên thường không được phân biệt đối xử với bạn vì quốc tịch hoặc tình trạng nhập cư của bạn. Công dân Hoa Kỳ, người có quốc tịch Hoa Kỳ, người xin tị nạn chính trị, người tị nạn và những người gần đây trở thành thường trú hợp pháp được bảo vệ chống phân biệt đối xử về tình trạng công dân trong việc tuyển dụng, sa thải hoặc giới thiệu có tính phí. Hãy liên hệ với Bộ phận Quyền của Người nhập cư và Người lao động (IER) thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nếu bạn có thắc mắc về việc liệu bạn có được bảo vệ chống lại hình thức phân biệt đối xử này hay không.

Người sử dụng lao động có thể phải giới hạn việc tuyển dụng dựa trên tình trạng công dân khi luật, quy định, lệnh hành pháp hoặc hợp đồng của chính phủ yêu cầu người sử dụng lao động chỉ thuê những người lao động có tình trạng công dân nhất định.

Người sử dụng lao động không được trả đũa hoặc đe dọa những người lao động nói lên mối quan ngại về sự phân biệt đối xử dựa trên tình trạng công dân hoặc nhập cư. Nếu người sử dụng lao động phân biệt đối xử với bạn theo một trong những cách này, thì bạn có thể được thuê, thuê lại, được phép tiếp tục làm việc hoặc được trả tiền cho thời gian lẽ bạn phải được phép làm việc.

Caucasian employer holding pen showing something on laptop screen and explaining it to Muslim woman in hijab

Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

IER chịu trách nhiệm thực thi luật Liên bang bảo vệ người lao động chống phân biệt đối xử trong tuyển dụng dựa trên quốc tịch, tình trạng nhập cư hoặc nguồn gốc quốc gia.

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

1-800-255-7688

Ví dụ về phân biệt đối xử

Nói chung, điều này có nghĩa là bạn không thể:

  • bị sa thải,
  • bị từ chối một công việc, hoặc
  • bị đe dọa hoặc bị trả đũa

dựa vào quốc tịch hoặc tình trạng nhập cư của bạn.

Hành vi phân biệt đối xử có thể xảy ra khi bạn và người đã phân biệt đối xử bạn có cùng quốc tịch hoặc tình trạng nhập cư.

Nguồn lực bổ sung

Bạn cần biết thêm thông tin?

Cố vấn elaws (Hỗ trợ Luật Lao động dành cho Người lao động và Doanh nghiệp Nhỏ) là bộ công cụ trực tuyến do Bộ Lao động Hoa Kỳ phát triển nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu các quyền và trách nhiệm của họ theo luật lao động của Liên bang.

Vấn đề phổ biến